(म्हणे) ‘आम्ही या देशावर ८०० वर्षे राज्य केले असून आणखी काय पुरावा हवा ?’