अधर्माने म्हणजेच खोटेपणाने, फसवून घेतलेल्या पैशाने लाभ नव्हे, हानीच होते !