सहजतेने गळे चिरणारे कसाई वृत्तीचे धर्मांध मुसलमान !