श्रीरामाला शरण गेल्याखेरीज काही खरे नाही, याची जाणीव झाली कि काय ?