खरा पुरुषार्थ

‘उद्योगः पुरुषलक्षणम् ।

अर्थ : सतत कर्म (उद्योग) करत रहाणे, हे पुरुषाचे लक्षण आहे.’

– दि.दा. औटी (सद्धर्म, जानेवारी २०२०)