देशात आता मुसलमान अल्पसंख्य नसल्यामुळे समान नागरी कायदा लागू करा !