भारतीय सैन्याची सिद्धता, अखंड भारत . . . आणि अखंड भारत . . . !