(म्हणे) ‘योगी आणि महाराज जेव्हा जेव्हा राजकारणात आले, तेव्हा तेव्हा देशाचे वाटोळे झाले !’