मनुष्याकडे मालमत्ता नव्हे, तर नीतीमत्ता किती हे महत्वाचे !