‘प्रेमाला धर्म नसतो’, म्हणणारे या हत्यांना उत्तरदायी !