नदाव यांनी काश्मिरी हिंदू आणि भारत यांची जाहीर क्षमा मागून सत्य जाणण्याची तसदी घ्यावी !