गौस यांनी सांगितलेले सत्य कटू वाटले, तरी ते स्वीकारावे !