केवळ दिवाळीसाठी आवाहन करणाऱ्या हिंदूला अटक; मात्र बहिष्काराचेच आवाहन करणारा ‘मोकाट’ ? हा कायदा ?