सिमीवर बंदी घातल्यावर पी.एफ्.आय. निर्माण झाली. फांद्या नको, तर मूळ नष्ट करणे हाच यावर ठोस उपाय !