जिहादद्वारे जगाला अशांत करणाऱ्या पाकला म्हणे, शांतता हवी ?