ಕಾಶಿ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡು ಇಲ್ಲಿಯ ಜನರ ಡಿ.ಎನ್.ಎ ಒಂದೇ ! – ಸಂಶೋಧಕರ ನಿಷ್ಕರ್ಷ 

ತಮ್ಮನ್ನು `ದ್ರಾವಿಡ’ ಎಂದು ತಿಳಿದು ದೇಶದಲ್ಲಿನ ಇತರ ಹಿಂಂದೂಗಳಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು ಬೇರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿನ ಹಿಂದುದ್ರೋಹಿಗಳಿಗೆ ಕಪಾಳ ಮೋಕ್ಷ ! 

೧ ಸಾವಿರ ೫೦೦ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಪೃಥ್ವಿಯ ವ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದ ಆರ್ಯಭಟ್ಟರು !

ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಈಗ ಉಪಲಬ್ಧವಿರುವ ಆಧುನಿಕ ಉಪಕರಣಗಳಿಂದ ಈ ಮಾರ್ಗದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಭೂಮಿ ಇಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ; ಆದರೆ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯ ವೇನೆಂದರೆ, ೧ ಸಾವಿರದ ೫೦೦ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆ ಸ್ತಂಭದ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ‘ಬಾಣಸ್ತಂಭದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಬರೆಯಲಾಗಿತ್ತು, ಆಗ ‘ಗೂಗಲ್ ಅಥವಾ ಆಧುನಿಕ ಭೂ-ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಉಪಕರಣಗಳು, ಡ್ರೋನ್ ಅಥವಾ ಉಪಗ್ರಹಗಳಿರಲಿಲ್ಲ.