ವೈಶಾಖ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ತೃತೀಯಾ (೭.೫.೨೦೧೯)

ಮೂರೂವರೆ ಮುಹೂರ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಮೂಹೂರ್ತವಾಗಿರುವ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯಾದಂದು ಎಳ್ಳು ತರ್ಪಣ ನೀಡುವುದು, ಉದಕಕುಂಭ ದಾನ ಮಾಡುವುದು, ಮೃತ್ತಿಕಾ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದು, ಹಾಗೆಯೇ ದಾನ ನೀಡುವ ರೂಢಿ ಇದೆ. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಹಬ್ಬ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿಯಿರುವ ದಿನದಂದು, ಹಾಗೆಯೇ ಶುಭದಿನ ಹೊಸ ಅಥವಾ ರೇಷ್ಮೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಅಲಂಕಾರ ಧರಿಸಿದರೆ ಕೆಟ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗುವುದು

‘ಹಬ್ಬ, ಯಜ್ಞ, ಉಪನಯನ, ವಿವಾಹ, ವಾಸ್ತುಶಾಂತಿಯಂತಹ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಸುರೀ ಶಕ್ತಿಗಳ ನಡುವೆ ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ, ವಾಯುಮಂಡಲ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತು ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಯುದ್ಧವು ನಡೆದಿರುತ್ತದೆ. ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿಗಳ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕೆಟ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ತೊಂದರೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರುತ್ತದೆ.

ಮೂರೂವರೆ ಮುಹೂರ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಹೂರ್ತವಾದ ಮತ್ತು ಸುಖ-ಸಮೃದ್ಧಿ ಪ್ರದಾನಿಸುವ ಅಕ್ಷಯ ತದಿಗೆ

‘ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯಾ ಮೂರೂವರೇ ಮುಹೂರ್ತಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನವೇ ತ್ರೇತಾಯುಗದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಈ ದಿನದಿಂದ ಒಂದು ಕಲಹ ಕಾಲದ ಅಂತ್ಯ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಯುಗದ ಅಂದರೆ ಸತ್ಯಯುಗದ ಆರಂಭ ಇಂತಹ ಸಂಧಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯಾದ ಸಂಪೂರ್ಣ ದಿನಕ್ಕೆ ‘ಮುಹೂರ್ತ’ವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಈಶ್ವರನ ಗುಣಗಳೆಂದರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಆಭರಣಗಳು !

ಜೀವದಲ್ಲಿರುವ ಈಶ್ವರನ ಒಂದೊಂದು ಗುಣವೆಂದರೆ, ಈಶ್ವರನು ನೀಡಿದ ಒಂದೊಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಆಭರಣವೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ : ಜೀವದಲ್ಲಿರುವ ಈಶ್ವರನ ಬೇರೆಬೇರೆ ಗುಣಗಳಿಗನುಸಾರ ಬೇರೆಬೇರೆ ಆಭರಣಗಳಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವು ಈಶ್ವರನ ಗುಣಗಳಿಗನುಸಾರ ಆಯಾ ಆಕಾರವನ್ನು ತಾಳುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಜೀವಕ್ಕೆ ಆವಶ್ಯಕವಿರುವ ತತ್ತ್ವ್ವಕ್ಕನುಸಾರ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ತುಂಬಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಅವಗುಣವೆಂದರೆ ಅಸುರಿ ಶಕ್ತಿಯ ಅಲಂಕಾರ !

ಯಾವ ರೀತಿ ಜೀವದ ಗುಣಗಳಿಗನುಸಾರ ಅದಕ್ಕೆ ದೈವೀ ಆಭರಣಗಳು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತವೆಯೋ, ಅದರಂತೆಯೇ ಅವಗುಣಗಳಿಂದ ಅಸುರೀ ಶಕ್ತಿಗಳು ಜೀವದ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣಮಾಡಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಸುರಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನಿಡುತ್ತವೆ. ಜೀವದಲ್ಲಿ ಅವಗುಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ ಅದರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮದಲ್ಲಿನ ಅಸುರೀ ಆಭರಣಗಳೂ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತವೆ.

ನತ್ತು (ಮೂಗುತಿ)

ಆದಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ‘ತ್ರಿಪುರಾಸುಂದರಿಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ ‘ಹೇ ಗಿರಿಜೆ, ನಾನು ನೀಡಿದ ಈ ನಾಸಿಕಾಭೂಷಣವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ, ಎಂದು ದೇವಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾಸಿಕಾಭೂಷಣವೆಂದರೆ ‘ಮುತ್ತು, ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇಂದೂ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ನತ್ತು ಇದು ಮುತ್ತಿನದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸೌಭಾಗ್ಯಾಲಂಕಾರ

‘ಕುಂಕುಮವನ್ನು ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಭ್ರೂಮಧ್ಯ ಮತ್ತು ಆಜ್ಞಾಚಕ್ರದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿನ ಬಿಂದುಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವು ಬಂದು ಮುಖದ ಮೇಲಿನ ಸ್ನಾಯುಗಳಿಗೆ ರಕ್ತದ ಪೂರೈಕೆಯು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹಣೆಯ ಮೇಲಿನ ಸ್ನಾಯುಗಳ ಒತ್ತಡವು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಮುಖವು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಟ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಆಜ್ಞಾಚಕ್ರದಿಂದ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಲು ಕುಂಕುಮದಿಂದ ಅಡಚಣೆಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆ.’

‘ಸಾಧನೆಯೇ ಮಾನವನ ನಿಜವಾದ ಆಭರಣ !

ಜೀವಗಳಿಗೆ ಈಶ್ವರನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಧರ್ಮದ ಪಾಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಜೀವಗಳು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕು, ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ಮನುಷ್ಯಜನ್ಮವನ್ನು ಸಾರ್ಥಕಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದುವೇ ಅದರ ಜೀವನದ ದೊಡ್ಡ ಆಭರಣವಾಗಿದೆ.

ಭಾವನಾಪ್ರಧಾನತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಎಂತಹ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು ?

ಭಾವನಾಪ್ರಧಾನತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಸ್ತ್ರೀಯರು ದೊಡ್ಡ ಆಕಾರದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು : ಭಾವನಾಪ್ರಧಾನತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಸ್ತ್ರೀಯರು ದೊಡ್ಡ ಆಕಾರದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಅವರಲ್ಲಿನ ರಜೋಗುಣವು ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿ ಅವ್ಯಕ್ತ ಕ್ಷಾತ್ರಭಾವವು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರು ತಮಗೆ ಬರುವ ಸಂಕಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು.

ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಗಳು – ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಲಾಭ

‘ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಲೋಹದೆಡೆಗೆ ದೇವತೆಗಳ ತೇಜತತ್ತ್ವಯುಕ್ತ ಲಹರಿಗಳು ಆಕರ್ಷಿತವಾಗುತ್ತವೆ. ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಕ್ಷೇಪಿತವಾಗುವ ತೇಜತತ್ತ್ವ ಮತ್ತು ಸಾತ್ತ್ವಿಕ ನಾದಲಹರಿಗಳಿಂದಾಗಿ, ಪಾತಾಳ ಮತ್ತು ವಾಯುಮಂಡಲದಲ್ಲಿನ ಕೆಟ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳ ಆಕ್ರಮಣದಿಂದ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವ ಜೀವದ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.’

Kannada Weekly | Offline reading | PDF