ದೇವಿಗೆ ಉಡಿ ತುಂಬುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಶಾಸ್ತ್ರ !

ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ತತ್ತ್ವವನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಕ್ಷಮತೆಯು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ, ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಖಣ ಹಾಗೂ ಸೀರೆಯಿಂದ ದೇವಿಯ ಉಡಿ ತುಂಬ ಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಕಡಿಮೆಯಲ್ಲಿ ದೇವಿಯ ತತ್ತ್ವ ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗುತ್ತದೆ. ದೇವಿಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಗಜದ ಸೀರೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ

ದೇವಿಯ ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆ ವಿಧಿ !

ದೇವಿಯ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆಗೆ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿಯೂ ವಿಶೇಷ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಧಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೇವಿ ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ದೇವಿಯ ಒಂದೊಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಅಥವಾ ದೇವಿಯ ನಾಮಜಪವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಕುಂಕುಮವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಲ್ಪಡುವುದನ್ನು ‘ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಬಿಲ್ವಪತ್ರೆ

‘ಶಿವನಿಗೆ ತ್ರಿದಳಬಿಲ್ವವು ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ; ಅಂದರೆ ಯಾರು ತನ್ನ ಸತ್ತ , ರಜ ಮತ್ತು ತಮ ಈ ಮೂರೂ ಗುಣಗಳನ್ನು ಶಿವನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಸಮರ್ಪಣೆಯ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಭಗವತ್ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆಯೋ ಅವನ ಮೇಲೆ ಶಿವನು ಸಂತುಷ್ಟನಾಗುತ್ತಾನೆ.

ಶಿವನ ಮೂರು ಕಣ್ಣುಗಳು

ಶಿವನ ಎಡಗಣ್ಣೆಂದರೆ ಮೊದಲನೆಯ ಕಣ್ಣು, ಶಿವನ ಬಲಗಣ್ಣೆಂದರೆ ಎರಡನೆಯ ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ಭ್ರೂಮಧ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ಷ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಊರ್ಧ್ವ ನೇತ್ರವೆಂದರೆ ಮೂರನೆಯ ಕಣ್ಣು. ಊರ್ಧ್ವ ನೇತ್ರವು ಎಡಗಣ್ಣು ಹಾಗೂ ಬಲಗಣ್ಣುಗಳ ಸಂಯುಕ್ತ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿಯ ಮಹಾಪೀಠವಾಗಿದೆ.

ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ (ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೧)

ಶಿವರಾತ್ರಿಯಂದು ರಾತ್ರಿಯ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಹರಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ವಿಧಾನವಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ‘ಯಾಮಪೂಜೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯಾಮಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಅಭ್ಯಂಗಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಬೇಕು, ಅನುಲೇಪನ ಮಾಡಿ ಧೋತ್ರಾ, ಮಾವಿನ ಹಾಗೂ ಬಿಲ್ವದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು.

ಭಗವಾನ ಶಿವನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

ಬಾಣಾಸುರ, ರಾವಣ ಮುಂತಾದ ದಾನವರು ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುವಿನ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುವು ಸಹ ಯಾವ ದಾನವರಿಗೂ ವರ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವರು ಶಿವನ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಶಿವನು ಅವರಿಗೆ ವರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದನು.

ಶಿವತತ್ತ್ವ ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಸಾತ್ತ್ವಿಕ ರಂಗೋಲಿ

ವಿಶಿಷ್ಟ ದೇವತೆಯ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಆ ದೇವತೆಯ ತತ್ತ್ವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರಂಗೋಲಿಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಬೇಕು. ರಂಗೋಲಿಯು ದೇವತೆಯ ನಿರ್ಗುಣ ತತ್ತ್ವವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿ ಜೀವದ ಕ್ಷಮತೆಗನುಸಾರ ಅದನ್ನು ವಾಯುಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕ್ಷೇಪಿಸುತ್ತದೆ.

ಶಿವನ ಉಪಾಸನೆಯಲ್ಲಿ ಭಸ್ಮದ ಮಹತ್ವ

ಭಸ್ಮ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿನ ‘ಭ ಎಂದರೆ ‘ಭರ್ತ್ಸನಮ್ ಅಂದರೆ ‘ನಾಶವಾಗಲಿ. ಭಸ್ಮ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿನ ‘ಸ್ಮ ಎಂದರೆ ಸ್ಮರಣೆ. ಭಸ್ಮದಿಂದ ಪಾಪವು ನಾಶವಾಗಿ ಈಶ್ವರನ ಸ್ಮರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಶರೀರ ನಶ್ವರ. ಇದನ್ನು ಸತತವಾಗಿ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿಡುವುದರ ಪ್ರತೀಕವೇ ಭಸ್ಮ; ಇದು ಭಸ್ಮ ಶಬ್ದದ ಭಾವಾರ್ಥವಾಗಿದೆ.

ಶಿವಮಂದಿರದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

ಶಿವನು ದಂಪತಿಗಳ ದೇವರು, ‘ಶಕ್ತಾ ಸಹಿತಃ ಶಂಭು |’ ಹೀಗಿದೆ. ಶಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಶಿವನು ಶವನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಇತರ ದೇವರು ಒಬ್ಬರೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಅವರ ಮೂರ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ, ಆದುದರಿಂದ ಅವರ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಶೀತಲತೆಯ ಅರಿವಾಗುತ್ತದೆ. ಶಿವಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವುದರಿಂದ ಉಷ್ಣತೆಯ ಅರಿವಾಗುತ್ತದೆ.

ಮಕರಸಂಕ್ರಾಂತಿ

ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕನುಸಾರ ಈ ದಿನದಂದು ದಾನ, ಜಪ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುವುದು ಮಹತ್ವದಿದೆ. ಈ ದಿನ ನೀಡಿದ ದಾನವು ಪುನರ್ಜನ್ಮದ ನಂತರ ನೂರುಪಟ್ಟುಗಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. (ಆಧಾರ : ಸನಾತನದ ಗ್ರಂಥ ‘ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸುವ ಯೋಗ್ಯ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ)