ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮತ್ತು ಕ್ಷತ್ರೀಯ ವರ್ಣದವರ ಸಂಘಟಿತ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಉದ್ಧಾರ !

ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮತ್ತು ಕ್ಷತ್ರೀಯ ವರ್ಣದವರ ಸಂಘಟಿತ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಉದ್ಧಾರ !

ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ಥೂಲ ದೇಹವು ಪೃಥ್ವಿ ಮತ್ತು ಆಪ ತತ್ತ್ವಗಳಿಂದ ತಯಾರಾಗಿದೆ. ಪೃಥ್ವಿ ಮತ್ತು ಆಪ ತತ್ತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಟೊಳ್ಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು ಘನತ್ವ ಹೆಚ್ಚು ಇರುತ್ತದೆ; ಈ ಘನತ್ವದಿಂದಲೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಆಕಾರ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ

ಸಾಧಕರೇ, ಹೇಳಿದ ನಾಮಜಪ ಮುಂತಾದ ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಹಾಗೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಲು ಮುಂದಿನಂತೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ !

‘ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ತೊಂದರೆಗಳು ದೂರವಾಗಲು ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ಡಾಕ್ಟರರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಾಮಜಪ ಮುಂತಾದ ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜವಾಬ್ದಾರ ಸಾಧಕರು ನಮ್ಮ ತೊಂದರೆಗಳು ದೂರವಾಗಲು ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಯು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ನಡೆಯಲು ನಮ್ಮ ತೊಂದರೆಗಳ ತೀವ್ರತೆಗನುಸಾರ ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಶೇ. ೬೯ ಮಟ್ಟದ ಶ್ರೀ. ರಮಾನಂದ ಗೌಡ ಇವರು ‘ಗುರುದೇವ ಈ ಶಬ್ದ ಉಚ್ಚರಿಸುತ್ತಲೇ ಅವರಲ್ಲಿನ ಉತ್ಕಟ ಭಾವದಿಂದ ಸಾಧಕಿಯ ಭಾವಜಾಗೃತಿಯಾಗುವುದು

ಶೇ. ೬೯ ಮಟ್ಟದ ಶ್ರೀ. ರಮಾನಂದ ಗೌಡ ಇವರು ‘ಗುರುದೇವ ಈ ಶಬ್ದ ಉಚ್ಚರಿಸುತ್ತಲೇ ಅವರಲ್ಲಿನ ಉತ್ಕಟ ಭಾವದಿಂದ ಸಾಧಕಿಯ ಭಾವಜಾಗೃತಿಯಾಗುವುದು

‘ನಾನು ಒಂದು ಗ್ರಂಥದ ಮುದ್ರಣದ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಆಗ ಅಲ್ಲಿನ ಧರ್ಮ ಪ್ರಸಾರಸೇವಕರಾದ ಶ್ರೀ. ರಮಾನಂದ ಗೌಡ ಇವರ ಭೇಟಿಯಾಯಿತು. ಅವರು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ‘ಗುರುದೇವ (ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಠವಲೆ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ) ಈ ಶಬ್ದ ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡುವಾಗ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಭಾವಜಾಗೃತಿಯಾಯಿತು.

ಗೋವಾದ ರಾಮನಾಥಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸನಾತನ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸದ್ಗುರು (ಸೌ.) ಅಂಜಲಿ ಗಾಡಗೀಳ ಇವರ ಕೋಣೆಯ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವ ಮಹಡಿಯ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಅವರಿಂದ ಕಲಿಯಲು ಸಿಕ್ಕದ ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಅನುಭೂತಿ

ಗೋವಾದ ರಾಮನಾಥಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸನಾತನ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸದ್ಗುರು (ಸೌ.) ಅಂಜಲಿ ಗಾಡಗೀಳ ಇವರ ಕೋಣೆಯ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವ ಮಹಡಿಯ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಅವರಿಂದ ಕಲಿಯಲು ಸಿಕ್ಕದ ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಅನುಭೂತಿ

ಒಮ್ಮೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ವಾರಕರಿಯವರಿಗೆ “ನೀವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ?” ಎಂದು ಕೇಳಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ವಾರಕರಿಯು “ತಾಯಿಯ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗಿನಿಂದಲೂ ವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. (ಇದನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಸದ್ಗುರು ಕಾಕೂರವರ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾವಾಶ್ರುಗಳು ಹರಿಯ ತೊಡಗಿದವು.’ – ಸೌ. ಜ್ಯೋತಿ ರಾಜೇಶ ಕಾಂಬಳೆ)

ಸತತ ಇತರರ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಪರೇಚ್ಛೆಯಂತೆ ವರ್ತಿಸಿ ಶೇ. ೬೧ ರಷ್ಟು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿದ ಚಿಕ್ಕೋಡಿಯ ಸೌ. ಉಮಾದೇವಿ ಬಸವರಾಜ ಕವಲಾಪುರೆ (೭೨ ವರ್ಷ) !

ಸತತ ಇತರರ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಪರೇಚ್ಛೆಯಂತೆ ವರ್ತಿಸಿ ಶೇ. ೬೧ ರಷ್ಟು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿದ ಚಿಕ್ಕೋಡಿಯ ಸೌ. ಉಮಾದೇವಿ ಬಸವರಾಜ ಕವಲಾಪುರೆ (೭೨ ವರ್ಷ) !

ಡಿಸೆಂಬರ್ ೧೬ ರಂದು ಸೌ. ಉಮಾದೇವಿ ಬಸವರಾಜ ಕವಲಾಪುರೆ ಇವರು ಶೇ. ೬೧ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿ ಜನ್ಮ-ಮೃತ್ಯುವಿನ ಚಕ್ರಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾದರೆಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ಬೆಳಗಾವಿಯ ಶೇ. ೬೩ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಟ್ಟವಿರುವ ಸಾಧಕ ಶ್ರೀ. ಅಬಾಸಾಹೇಬ ಸಾವಂತ ಇವರು ಆಂಜನೇಯನ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಅವರನ್ನು ಸತ್ಕರಿಸಿದರು.

ಕೇವಲ ಗುರುಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ ರೈಲಿನ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರೀ. ಶ್ಯಾಮ ರಾಜಂದೇಕರ ಇವರಿಗೆ ಬಂದ ಅನುಭೂತಿ

ಕೇವಲ ಗುರುಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ ರೈಲಿನ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರೀ. ಶ್ಯಾಮ ರಾಜಂದೇಕರ ಇವರಿಗೆ ಬಂದ ಅನುಭೂತಿ

ಅಪಘಾತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ರೈಲು ನಿಂತಿತ್ತು. ಆಗ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಬೋಗಿಯ ಬರ್ಥ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನುಚ್ಚುನೂರಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂದಿತು. ‘ದೇವರೇ ನನ್ನನ್ನು ಇಂತಹ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿದನು, ಎಂದು ಅವನ ಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಅನಿಸಿತು.

ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ಡಾ. ಜಯಂತ ಆಠವಲೆಯವರ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ವರ್ಷದ ನಿಮಿತ್ತ…

ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ಡಾ. ಜಯಂತ ಆಠವಲೆಯವರ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ವರ್ಷದ ನಿಮಿತ್ತ…

ಅಧಿವೇಶನದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯ ಮುಖಪುಟದ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಪ್ರಕ್ಷೇಪಿತವಾಗುವ ವಲಯವನ್ನು ೨-೩ ಬಾರಿ ಬಿಡಿಸಿದರೂ ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ಡಾ. ಆಠವಲೆಯವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗದಿರುವುದು, ಅವರು ಅದನ್ನು ಪುನಃ ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳಿದರೂ ಅರ್ಥವಾಗದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ದೇವರಿಗೆ ಶರಣಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದು.

ಸದ್ಗುರು (ಸೌ.) ಅಂಜಲಿ ಗಾಡಗೀಳ ಇವರ ಬೋಧನೆ

ಸದ್ಗುರು (ಸೌ.) ಅಂಜಲಿ ಗಾಡಗೀಳ ಇವರ ಬೋಧನೆ

ಸೇವೆ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ನೋಡಿ ಸೇವೆ ಯಲ್ಲಿ ಏಕರೂಪವಾಗುವುದೇ ಅದ್ವೈತವಾಗಿದೆ : ‘ಅವನಿಗೆ ಆ ಸೇವೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ; ಆದರೆ ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಸೇವೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಎಂಬ ವಿಚಾರ ಬೇಡ. ಸೇವೆ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ನೋಡಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಏಕರೂಪವಾಗುವುದೇ ಅದ್ವೈತವಾಗಿದೆ.

ಕೆಟ್ಟ ಶಕ್ತಿ

ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಹಾಗೂ ಕೆಟ್ಟ ಎರಡೂ ಶಕ್ತಿಗಳು ಕಾರ್ಯ ನಿರತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಶಕ್ತಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಾನವನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಕೆಟ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳು ಅವನಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತವೆ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಋಷಿಮುನಿಗಳ ಯಜ್ಞಗಳಲ್ಲಿ ರಾಕ್ಷಸರು ವಿಘ್ನಗಳನ್ನು ತಂದಿರುವ ಅನೇಕ ಕಥೆಗಳು ವೇದ-ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ.

ಸನಾತನದ ಸಂತರ ಸರಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂತರತ್ನ ಸನಾತನದ ಪ್ರಸಾರ ಸೇವಕರಾದ ಶ್ರೀ. ನಿಲೇಶ ಸಿಂಗಬಾಳ (೫೧ ವರ್ಷ) ಇವರು ಸನಾತನದ ೭೨ ನೇ ಸಮಷ್ಟಿ ಸಂತಪದವಿಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನ

ಸನಾತನದ ಸಂತರ ಸರಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂತರತ್ನ ಸನಾತನದ ಪ್ರಸಾರ ಸೇವಕರಾದ ಶ್ರೀ. ನಿಲೇಶ ಸಿಂಗಬಾಳ (೫೧ ವರ್ಷ) ಇವರು ಸನಾತನದ ೭೨ ನೇ ಸಮಷ್ಟಿ ಸಂತಪದವಿಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನ

ಪೂರ್ವ ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ, ಝಾರಖಂಡ, ಬಂಗಾಲ, ಓಡಿಶಾ ಮುಂತಾದ ರಾಜ್ಯಗಳ ಸನಾತನದ ಪ್ರಸಾರ ಸೇವಕ ಮತ್ತು ಸದ್ಗುರು (ಸೌ.) ಬಿಂದಾ ಸಿಂಗಬಾಳ ಇವರ ಪತಿ ಶ್ರೀ. ನಿಲೇಶ ಸಿಂಗಬಾಳ (೫೧ ವರ್ಷ) ಡಿಸೆಂಬರ್ ೧೮ ರಂದು ಸಮಷ್ಟಿ ಸಂತ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನರಾದರು.