ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುತ್ವನಿಷ್ಠರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ವಿವಿಧ ಅನುಭೂತಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಜನಜಾಗೃತಿ ಸಮಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಇರುವ ಆತ್ಮೀಯ ಭಾವ !

ಹತ್ತನೇ ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಧಿವೇಶನ ನೆರವೇರಿತು. ಈ ಅಧಿವೇಶನದ ಮುಕ್ತಾಯ ಸಮಾರಂಭದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುತ್ವನಿಷ್ಠರು ಅಧಿವೇಶನದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಅನುಭೂತಿ, ಹಿಂದೂ ಜನಜಾಗೃತಿ ಸಮಿತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನಿಸಿದ ಆತ್ಮೀಯಭಾವ, ಹಾಗೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಬಂದಂತಹ ವಿವಿಧ ಅನುಭೂತಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೃದಯದ ಮನೋಗತವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ಡಾ. ಆಠವಲೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಸತ್‌ಶಕ್ತಿ (ಸೌ.) ಬಿಂದಾ ಸಿಂಗಬಾಳ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಚಿತ್‌ಶಕ್ತಿ (ಸೌ.) ಅಂಜಲಿ ಗಾಡಗೀಳ ಇವರಲ್ಲಿನ ಏಕರೂಪತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಬಂದ ಅನುಭೂತಿಗಳು

ಸನಾತನದ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ಡಾಕ್ಟರರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಅನುಭೂತಿಗಳು ಬರುತ್ತವೆಯೋ, ಅದೇ ರೀತಿಯ ಅನುಭೂತಿಗಳು ಅವರ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀಸತ್‌ಶಕ್ತಿ (ಸೌ.) ಬಿಂದಾ ಸಿಂಗಬಾಳ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಚಿತ್‌ಶಕ್ತಿ (ಸೌ.) ಅಂಜಲಿ ಗಾಡಗೀಳ ಇವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಬರುತ್ತವೆ.

ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ಡಾಕ್ಟರ ಆಠವಲೆಯವರ ೮೦ ನೇ ಜನ್ಮೋತ್ಸವದ ನಿಮಿತ್ತ ಪೂ. (ಸೌ.) ಸಂಗೀತಾ ಜಾಧವ ಇವರು ಸಾಧಕರಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಬಂದ ಅನುಭೂತಿಗಳು !

‘ಹಿಂದೂಸಂಘಟನೆ’ಯ ಉಪಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿತವಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಾಧನೆಯು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದು. ಆದುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು, ಸ್ವಭಾವದೋಷ ಮತ್ತು ಅಹಂ ಇವುಗಳ ತೀವ್ರತೆಯು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು.

ಆಪತ್ಕಾಲವೂ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಲೀಲೆಯಾಗಿದ್ದು ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ಡಾಕ್ಟರರು, ಶ್ರೀಸತ್‌ಶಕ್ತಿ (ಸೌ.) ಬಿಂದಾ ನೀಲೇಶ ಸಿಂಗಬಾಳ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಚಿತ್‌ಶಕ್ತಿ (ಸೌ.) ಅಂಜಲಿ ಮುಕುಲ ಗಾಡಗೀಳ ಇವರಿಗೆ ಶರಣಾಗಿ ಆಪತ್ಕಾಲವನ್ನು ಎದುರಿಸೋಣ !

ಇಂತಹ ಆಪತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ‘ನಾನು ಜೀವಂತ ಇರುವನೇ ?’, ಎಂಬ ವಿಚಾರವು ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವಾಗ ‘ಶ್ರದ್ಧೆ’ ಮತ್ತು ‘ಶರಣಾಗತಿ’ ಇವೇ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿರುವರು. ಆಪತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರನು ಸನಾತನದ ಮೂವರು ಗುರುಗಳ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಸಾಧಕರ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವನು.

ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ಡಾ. ಆಠವಲೆ, ಶ್ರೀಸತ್‌ಶಕ್ತಿ (ಸೌ.) ಬಿಂದಾ ಸಿಂಗಬಾಳ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಚಿತ್‌ಶಕ್ತಿ (ಸೌ.) ಅಂಜಲಿ ಗಾಡಗೀಳರ ಏಕರೂಪತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ದೇವತೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂತರು ಮಾಡಿರುವ ಗೌರವೋದ್ಗಾರ

ಶ್ರೀಸತ್‌ಶಕ್ತಿ (ಸೌ.) ಬಿಂದಾ ಸಿಂಗಬಾಳರು ಗಂಗೆಯಾದರೆ ಶ್ರೀಚಿತ್‌ಶಕ್ತಿ (ಸೌ.) ಅಂಜಲಿ ಗಾಡಗೀಳರು ನರ್ಮದಾ ನದಿಯಂತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಗಂಗೆ ಮತ್ತು ನರ್ಮದಾ ನದಿಗಳು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತವೆ. ಆ ಸಮುದ್ರದಂತೆಯೇ ಸನಾತನದ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಗ್ರಂಥಗಳ ಬರವಣಿಗೆಯ ಅದ್ವಿತೀಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವ ಏಕಮೇವ ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ಡಾ. ಜಯಂತ ಆಠವಲೆ !

ಯಾವಾಗ ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ಡಾಕ್ಟರರಂತಹ ವಿಭೂತಿಯು ನಿಃಸ್ವಾರ್ಥ ಭಾವದಿಂದ ಒಂದೊಂದು ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಿ ಧರ್ಮಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಧನಸಂಚಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆಯೋ, ಆಗ ಆ ಕಾರ್ಯವು ಆ ವಿಭೂತಿಯದ್ದಾಗಿರದೆ, ಈಶ್ವರನದ್ದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈಶ್ವರನೇ ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ !

ದೈನಿಕ ‘ಸನಾತನ ಪ್ರಭಾತ’ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಈಶ್ವರನು ಶ್ರೀಸತ್‌ಶಕ್ತಿ (ಸೌ.) ಬಿಂದಾ ಸಿಂಗಬಾಳ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಚಿತ್‌ಶಕ್ತಿ (ಸೌ.) ಅಂಜಲಿ ಗಾಡಗೀಳ ಇವರಲ್ಲಿನ ಏಕರೂಪತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಅನುಭೂತಿ !

ಇದುವರೆಗೆ ಆದಿಶಕ್ತಿಯ ಅಂಶಾವತಾರವಾಗಿರುವ ಕಾರ್ತಿಕಪುತ್ರಿ (ಶ್ರೀಚಿತ್‌ಶಕ್ತಿ (ಸೌ.) ಅಂಜಲಿ ಗಾಡಗೀಳ) ಮತ್ತು ಉತ್ತರಾಪುತ್ರಿ (ಶ್ರೀಸತ್‌ಶಕ್ತಿ (ಸೌ.) ಬಿಂದಾ ಸಿಂಗಬಾಳ) ಇವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜನ್ಮ ತಾಳಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ಮುಂದೆಯೂ ಅವರು ಶ್ರೀ ಗುರುಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜನ್ಮ ತಾಳುವವರಿದ್ದಾರೆ

‘ಮುಂದೆ ಜನರು ಮನೆಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವರು’, ಎಂದು ಪ.ಪೂ. ಭಕ್ತರಾಜ ಮಹಾರಾಜರು ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ಡಾಕ್ಟರರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಆಶೀರ್ವಾದದಂತೆಯೇ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಸಹ ಹೇಳುವುದು !

ಅಶ್ವಮೇಧಯಾಜಿ ಪ.ಪೂ. ನಾನಾ (ನಾರಾಯಣ) ಕಾಳೆ ಗುರೂಜಿಯವರು ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ಡಾಕ್ಟರರ ಛಾಯಾಚಿತ್ರವನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು, ‘ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ಡಾಕ್ಟರರ ಹೊರತು ಏನೂ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಅವರ ಆಧಾರವೆನಿಸುತ್ತದೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ನಿಸರ್ಗದ ವಿವಿಧ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಪೂರ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿಟ್ಟು ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಕಲಿಸುವ ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ಡಾ. ಆಠವಲೆಯವರು !

೨೪ ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೭ ರಂದು ಸಂಜೆ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ನಂತರದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗಿಂತಲೂ ವಿಭಿನ್ನ, ಅಂದರೆ ನಸುಗೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಅರಿವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ‘ಈ ವಾತಾವರಣವು ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ಡಾ. ಆಠವಲೆಯವರು ಹೇಳಿದರು.

ಗೋವಾದ ರಾಮನಾಥಿಯ ಸನಾತನದ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿನ ‘ಸನಾತನ ಪ್ರಭಾತ’ದ ಕಚೇರಿಯ ಚೈತನ್ಯಮಯ ವಾಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಫಲಕದಲ್ಲಿರುವ ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ಡಾ. ಆಠವಲೆಯವರ ಛಾಯಾಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಬದಲಾವಣೆ !

ಫಲಕದಲ್ಲಿರುವ ಛಾಯಾಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ಡಾಕ್ಟರರ ಕೈಯಲ್ಲಿನ ಲೇಖನಿಯೂ ಅಲುಗಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅರಿವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಪರಾತ್ಪರ ಗುರುಗಳು ‘ಸನಾತನ ಪ್ರಭಾತ’ಕ್ಕಾಗಿ ಬರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರೇ ‘ಸನಾತನ ಪ್ರಭಾತ’ದ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಸೂಕ್ಷ್ಮದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.