ತ್ವಚೆಯ ಮೇಲೆ ಶಿಲೀಂಧ್ರ(ಫಂಗಸ್), ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ, ಬಂಜೆತನದಂತಹ ಅನೇಕ ರೋಗಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಲು ಕಾರಣ : ‘ಜೀನ್ಸ್

‘ದೇಶವಿದ್ದಂತೆ ವೇಶ, ಎಂಬ ಮಾತಿದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಉಡುಗೆ ‘ಫ್ಯಾಷನ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಎಂದಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆಯೆಂದು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವ ‘ಫ್ಯಾಷನನ್ನೇ ಒಲುವು ಇದ್ದರೆ ಆಗ ಆರೋಗ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿ ಎಷ್ಟು ಭೀಕರವಾಗುತ್ತದೆ, ಎಂಬುದರ ಉದಾಹರಣೆಯೆಂದರೆ ‘ಜೀನ್ಸ್. ಜೀನ್ಸ್‌ಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಎಂದು ದಪ್ಪವಾಗಿರುವ ಖಾದಿ ನಮ್ಮ ಬಳಿಯಿತ್ತು. ಇದರ ಅರ್ಥ ‘ಎಲ್ಲರೂ ಪಂಚೆ ಹಾಗೂ ಜುಬ್ಬ ಬಳಸಿ ಎಂದಂತೂ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ