ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವೀರ ಸಾವರಕರ ಜಯಂತಿ ೨೮.೫.೨೦೨೩ (ದಿನಾಂಕಾನುಸಾರ)

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವೀರ ಸಾವರಕರ ಜಯಂತಿ ೨೮.೫.೨೦೨೩ (ದಿನಾಂಕಾನುಸಾರ)

ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಬಲಿದಾನದಿನ  ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಶುಕ್ಲ ಸಪ್ತಮಿ ೨೬.೫.೨೦೨೩

ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಬಲಿದಾನದಿನ  ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಶುಕ್ಲ ಸಪ್ತಮಿ ೨೬.೫.೨೦೨೩