ರಾಖಿಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ನಿಮಿತ್ತ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಕರೆ ! 

‘ಶ್ರಾವಣ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಎಂದರೆ ರಾಖಿಹುಣ್ಣಿಮೆ ! ೧೫.೮.೨೦೧೯ ರಂದು ‘ರಾಖಿಹುಣ್ಣಿಮೆ ಇದೆ. ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗನುಸಾರ ಈ ದಿನಕ್ಕೆ ಅಸಾಧಾರಣ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಈ ದಿನ ಸಹೋದರಿಯು ಸಹೋದರನಿಗೆ ಆರತಿ ಬೆಳಗಿ ಅವನ ಬಲಗೈಯ ಮೇಲೆ ರಾಖಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಾಳೆ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ‘ಸಹೋದರನ ಉದ್ಧಾರವಾಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಹೋದರನು ತನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶವಿರುತ್ತದೆ.

ಖುದಿರಾಮ ಬೋಸ್ ಬಲಿದಾನ ದಿನದ ನಿಮಿತ್ತ… ಶ್ರಾವಣ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ಏಕಾದಶಿ (೧೧.೮.೨೦೧೯)

ಖುದಿರಾಮನಿಗೂ ಬಂಗಾಲದ ವಿಭಜನೆಯ ನಿರ್ಣಯವು ಅನ್ಯಾಯವೆನಿಸಿತು. ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಸತತವಾಗಿ ಅನಿಸುತ್ತಿದ್ದುದರಿಂದ ಮಿದನಾಪುರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವಾದ ನಂತರ ಅವನು ಸಶಸ್ತ್ರ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಮಾರ್ಗ ಅವಲಂಬಿಸಿದನು.

ನಾಗರಪಂಚಮಿ

ನಾಗರಪಂಚಮಿಯ ದಿನ ಏನನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಬಾರದು, ಕೊಯ್ಯಬಾರದು, ಕರಿಯಬಾರದು, ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹಂಚನ್ನು ಇಡಬಾರದು ಮುಂತಾದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಈ ದಿನ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅಗೆಯಬಾರದು. (ಆಧಾರ : ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಗ್ರಂಥ ‘ಹಬ್ಬ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಉತ್ಸವ ಮತ್ತು ವ್ರತಗಳು)

ಸಾಧಕರೇ, ೨೦೧೯ ರ ಚಾತುರ್ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಗ್ರಹಗತಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಅನನ್ಯಭಾವದಿಂದ ಶರಣಾಗತರಾಗಿ ಸಾಧನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಮತ್ತು ಸಂಧಿಕಾಲದ ಲಾಭ ಪಡೆಯಿರಿ !

‘ಆಷಾಢ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ಏಕಾದಶಿ (ದೇವಶಯನಿ ಏಕಾದಶಿ)ಯಿಂದ ಕಾರ್ತಿಕ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ಏಕಾದಶಿ (ಪ್ರಬೋಧಿನಿ ಏಕಾದಶಿ) ಈ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಿಗೆ ‘ಚಾತುರ್ಮಾಸ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ೧೨.೭.೨೦೧೯ ರಿಂದ ೯.೧೧.೨೦೧೯ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಚಾತುರ್ಮಾಸವಿದೆ. ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣು ಕ್ಷೀರಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಶೇಷಶಯ್ಯೆಯ ಮೇಲೆ ಯೋಗನಿದ್ರೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ.

Kannada Weekly | Offline reading | PDF