ಏಕಾದಶಿಯ ಮಹಾತ್ಮೆ

ಯಾವುದಾದರೂ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಾರದಂದು, ತಿಥಿಯಂದು ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದರೂ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ದೇವತೆಗಳ ಸ್ಪಂದನಗಳು ಪೃಥ್ವಿಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಸಂತ ನಾಮದೇವ ಮಹಾರಾಜರ ಧರ್ಮಪ್ರಸಾರದ ಕಾರ್ಯ !

ಸಂತ ನಾಮದೇವ ಮಹಾರಾಜರು ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಭಗವಂತನ ನಾಮದ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದರು. ಭಾಗವತ ಧರ್ಮದ ಪತಾಕೆಯನ್ನು ಪಂಜಾಬದ ವರೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಕಾರ್ಯ ಅವರು ಸ್ವತಃ ಮಾಡಿದರು.

ಗೋವರ್ಧನಗಿರಿಧಾರಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ !

ಇಂದ್ರನು ಮೇಘಗಳ ರಾಜನಾಗಿದ್ದು ಅವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗೋಕುಲವಾಸಿಗಳ ಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು “ಮೇಘ ವೃಷ್ಟಿಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿಯು ಧನಧಾನ್ಯಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ.

ಗ್ರಹಣಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಏಕೆ ವರ್ಜ್ಯ ?

ಗ್ರಹಣಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸತ್ತ್ವಗುಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಗ್ರಹಣಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಯು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗುತ್ತದೆ.