ವಟಸಾವಿತ್ರಿ ವ್ರತ

ಸಾವಿತ್ರಿಯಂತೆಯೇ ತಮ್ಮ ಪತಿಯ ಆಯುಷ್ಯವೂ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಬೇಕೆಂದು ಸ್ತ್ರೀಯರು ವಟಸಾವಿತ್ರಿ ವ್ರತವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರವಿರೋಧಿ !

ಯಾವುದೇ ಅಂಶದಿಂದ ದೇಶದ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವ ಮಾಡದಿರುವಾಗಲೂ ! ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ‘ಭಾರತದ ಸ್ಥಿತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಬೆಲೆಯೆರಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ನೌಕರಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಎಂಬಂತಹ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ರಾಹುಲ ಗಾಂಧಿಯವರು ಏನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ?

ದ್ರಷ್ಟಾರ ಸಂತರಾದ ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ಡಾ. ಆಠವಲೆಯವರು ಕೇವಲ ‘ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಬರುವುದು ಎಂದು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ !

‘ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರವೆಂದರೆ ಕೇವಲ ಹಿಂದೂಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರವಲ್ಲ, ‘ಧರ್ಮಾಚರಣಿ, ನೀತಿವಂತ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಹಿತದಕ್ಷ ಪ್ರಜೆಗಳು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಹಿತ ದಕ್ಷ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಇರುವ ರಾಜ್ಯ’, ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ಡಾ. ಆಠವಲೆ ಇವರ ಅವತಾರಿ ಕಾರ್ಯ

ಜನ್ಮ ಮತ್ತು ಮೃತ್ಯುವಿನ ಮಹಾಚಕ್ರವೆಂದರೆ ಕಗ್ಗತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ಮಹಾಸಾಗರದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಹಾಗಾಗಿದೆ. ಅವತಾರರು ಜನ್ಮ-ಮೃತ್ಯುವಿನ ಚಕ್ರದಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಲು ಬಯಸುವ ಜೀವಗಳಿಗೆ ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ಡಾ. ಜಯಂತ ಆಠವಲೆಯವರು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ‘ಗುರುಕೃಪಾಯೋಗ ಎಂಬ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಸಾಧನಾ ಮಾರ್ಗವು ಕಲಿಯುಗಕ್ಕಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಆವಶ್ಯಕ ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಪುನಃ ಬರುವ ತ್ರೇತಾ ಮತ್ತು ದ್ವಾಪರ ಯುಗಗಳಿಗೂ ಉಪಯುಕ್ತ

ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ‘ಸ್ವಭಾವದೋಷ ಮತ್ತು ಅಹಂ ನಿರ್ಮೂಲನೆಯು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದ್ದು‘ಗುರುಕೃಪಾಯೋಗಕ್ಕನುಸಾರ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಶ್ರೇಯಸ್ಕರ !

ಗುರುಪದವಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಾಧಕರ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವ ಮತ್ತು ಅವರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಆನಂದವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ಡಾ. ಆಠವಲೆಯವರು !

ವಿದೇಶಿ ಸಾಧಕನಿಗೆ ನಿವಾಸಕ್ಕೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಕೋಣೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ಡಾ. ಆಠವಲೆಯವರು ಸ್ವತಃ ನೋಡಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿದಾಗ ಸಾಧಕನ ಕೃತಜ್ಞತಾಭಾವವು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು

ಸನಾತನದ ಸಂತರಾದ ಪೂ. ರಮಾನಂದ ಗೌಡ ಇವರಿಂದ ಕಲಿಯಲು ಸಿಕ್ಕಿದ ಅಂಶಗಳು

ಪೂ. ರಮಾನಂದ ಅಣ್ಣನವರ ಗಮನವು ಸತತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಾಧಕನ ಕಡೆಗೆ ಇರುತ್ತಿತ್ತು. ‘ಸಾಧಕರಿಗೆ ಯಾವ ಅಡಚಣೆಗಳೂ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ ? ಅವರ ಸೇವೆಗಳು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಅಗುತ್ತಿವೆಯಲ್ಲ ? ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲವಲ್ಲ ? ಎಂಬುದರ ಕಡೆಗೆ ಅವರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗಮನವಿತ್ತು