ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಡಾ. ಆಠವಲೆ ಇವರ ತೇಜಸ್ವಿ ವಿಚಾರ

ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಡಾ. ಆಠವಲೆ

‘ಧರ್ಮದ್ರೋಹಿಗಳೇ ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ; ಏಕೆಂದರೆ ಧರ್ಮದಿಂದಲೇ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ.  ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳ ಚಿಂತೆಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ದೇಶಗಳೇ ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ.  ತದ್ವಿರುದ್ಧ ಧರ್ಮದ್ರೋಹಿಗಳಿಂದಾಗಿ ದೇಶವು ದುರ್ಬಲವಾಗುತ್ತದೆ, ಉದಾ. ಭಾರತ !

– ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಡಾ. ಆಠವಲೆ