ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಡಾ. ಆಠವಲೆ ಇವರ ತೇಜಸ್ವಿ ವಿಚಾರ

ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ತಂದು ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ !

ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಡಾ. ಆಠವಲೆ

ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ಕಲಿಯುವುದಕ್ಕಷ್ಟೇ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಅದರ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ತಂದು ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿರಿ !

– ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಡಾ. ಜಯಂತ ಆಠವಲೆ