ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ಡಾ. ಆಠವಲೆ ಇವರ ತೇಜಸ್ವಿ ವಿಚಾರ

– (ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು) ಡಾ. ಆಠವಲೆ

ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಘಟನೆಯ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತನಾಗುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.-

– (ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು) ಡಾ. ಆಠವಲೆ