ಬುದ್ಧಿಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವಾದಿಗಳು ತೆರಬೇಕಾಗುವ ಮೌಲ್ಯ !

ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಡಾ. ಆಠವಲೆ

‘ದೇವರು ಇಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಬುದ್ಧಿಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವಾದಿಗಳಿಗೆ, ಭಕ್ತರಿಗೆ ಬರುವ ಚಿರಂತನ ಆನಂದದ ಅನುಭೂತಿ ಎಂದಾದರೂ ಬರಬಹುದೇ ? – ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಡಾ. ಆಠವಲೆ