ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಡಾ. ಆಠವಲೆ ಇವರ ತೇಜಸ್ವಿ ವಿಚಾರ

ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಡಾ. ಆಠವಲೆ

ಮಹಾನ ಸಂತ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರರ ಮಹಿಮೆ !

‘ಎಲ್ಲಿ ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ, ಪ್ರಾಂತ್ಯ, ಇತ್ಯಾದಿ ನೋಡುವ ಸಂಕುಚಿತ ವೃತ್ತಿಯ ರಾಜ ಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ’ವಿಶ್ವವೇ ನನ್ನ ಮನೆ !’ ಎನ್ನುವ ಸಂತ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರರು !’

– ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಡಾ. ಆಠವಲೆ.