ಧರ್ಮವಿರೋಧಕರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ !

ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಡಾ. ಆಠವಲೆ ಅವರ ತೇಜಸ್ವಿ ವಿಚಾರ

ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಡಾ. ಆಠವಲೆ

`ಧರ್ಮ ವಿರೋಧಕರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸುವುದು, ಇದು ಸಮಷ್ಟಿ ಸಾಧನೆಯೇ ಆಗಿದೆ ! ಇದರಿಂದಾಗಿ ‘ಧರ್ಮವಿರೋಧಕರ ವಿಚಾರ ಅಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ’, ಎಂದು ಕೆಲವು ಜನರಾದರೂ ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಯೋಗ್ಯ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಾರೆ .’

ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಡಾ. ಆಠವಲೆ