ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಡಾ. ಆಠವಲೆ ಇವರ ತೇಜಸ್ವಿ ವಿಚಾರ

ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಪರಭ್ರಹ್ಮ ಡಾ. ಆಠವಲೆ

ಋಷಿಮುನಿಗಳ ಮಹತ್ವ

‘ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದಿಂದ ಈ ವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ರಾಷ್ಟçಪತಿಗಳ ಹಾಗೂ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಹೆಸರು ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ? ಆದರೆ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಿಳಿದಿವೆ’. ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಪರಬ್ರಹ್ಮ) ಡಾ. ಆಠವಲೆ