ಸನಾತನದ ಸರ್ವಾಂಗಸ್ಪರ್ಶಿ ೫ ಸಾವಿರದಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಗ್ರಂಥಸಂಪತ್ತು ಎಲ್ಲ ಭಾರತೀಯ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸಲು ಈ ಗ್ರಂಥಗಳ ರಚನೆಯ ವ್ಯಾಪಕ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿ !

ವಿವಿಧ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳ ಮತ್ತು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯ ಜ್ಞಾನವಿರುವ ಸಾಧಕರು, ಓದುಗರು ಮತ್ತು ಹಿತಚಿಂತಕರಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನದಾನದ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ  ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಅಮೂಲ್ಯ ಅವಕಾಶ !

ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ಡಾ. ಆಠವಲೆಯವರು ಸಂಕಲನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಮೇ ೨೦೨೧ ರವರೆಗೆ ಕೇವಲ ೩೩೮ ಗ್ರಂಥ-ಕಿರುಗ್ರಂಥಗಳು ಮುದ್ರಣಗೊಂಡಿವೆ. ಇನ್ನುಳಿದ ಸುಮಾರು ೫ ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳ ರಚನೆಯ ಕಾರ್ಯವು ಹೆಚ್ಚು ವೇಗವಾಗಿ ಆಗಲು ಅನೇಕ ಜನರ ಸಹಾಯದ ಆವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ. ತಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಕ್ಷಮತೆಗನುಸಾರ ಲೇಖನಗಳ ಸಂಕಲನ, ಸಂರಚನೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡುವುದು ಮುಂತಾದ ಗ್ರಂಥಗಳ ರಚನೆಯ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತಾವು ಕೈಜೋಡಿಸಬಹುದು.

ಸನಾತನದ ಅಮೂಲ್ಯ ಗ್ರಂಥಸಂಪತ್ತು

ಅಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಇದರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ನೀಡುವ ಗ್ರಂಥ !

೧. ಸನಾತನದ ಮುಂಬರುವ ಗ್ರಂಥಗಳ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು

ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ಡಾ. ಆಠವಲೆಯವರು ಸಂಕಲನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಂಭಾವ್ಯ ೫ ಸಾವಿರ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ೧ ಸಾವಿರದ ೮೨೩ ಗ್ರಂಥಸಂಖ್ಯೆಗಳ (೪೯ ಗ್ರಂಥಮಾಲಿಕೆಗಳ) ವಿಷಯಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ೨೨/೪೧ ನೇ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದೆವು. ಈ ವಾರ ಅದರ ಮುಂದಿನ ಒಟ್ಟು ೧ ಸಾವಿರದ ೫೨೨ ಗ್ರಂಥಸಂಖ್ಯೆಗಳ (೨೬ ಗ್ರಂಥಮಾಲಿಕೆಗಳ) ವಿಷಯಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇವೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ಪಟ್ಟಿಯು ಗಣಕೀಯ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಿದೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಓದಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿನ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಅಥವಾ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ(ಜ್ಞಾನ)ವಿದ್ದರೆ ಇಂತಹ ಗ್ರಂಥಗಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಂಕಲನಕ್ಕಾಗಿ ತಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಮಯವನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು, ಹಾಗೆಯೇ ತಮ್ಮ ಪರಿಚಿತರಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದವರಿದ್ದರೆ, ಅವರನ್ನೂ ಈ ಗ್ರಂಥಗಳ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಭಾಗಿಯಾಗಲು ತಾವು ಕರೆ ನೀಡಬಹುದು. ಇದೇ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂಬರುವ ಯುದ್ಧಕಾಲದ ಮೊದಲು ಈ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಂಥಗಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಂಕಲನವಾದರೆ, ಯುದ್ಧಕಾಲದ ಬಳಿಕ ಭಾವಿ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಈ ಗ್ರಂಥಗಳಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಉಪಯೋಗವಾಗಬಹುದು.

೨. ಗ್ರಂಥಗಳ ರಚನೆಯ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಹಭಾಗಿಗಳಾಗಲು ಇಚ್ಛಿಸುವವರಿಗೆ ಉಪಲಬ್ಧವಿರುವ ವಿವಿಧ ಸೇವೆಗಳು

೨ ಅ. ಮರಾಠಿ ಭಾಷೆಯ ಗ್ರಂಥಗಳ ಸಂಕಲನ ಮಾಡುವುದು : ಗಣಕಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆರಳಚ್ಚು ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಮರಾಠಿಯ ವ್ಯಾಕರಣ ಮತ್ತು ಶಬ್ದರಚನೆ ಇವುಗಳ ಜ್ಞಾನವಿರುವುದು ಆವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ.

೨ ಅ ೧. ವಿವಿಧ ಸೇವೆಗಳು

ಅ. ಯಾವ ವಿಷಯದ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ನೀವು ತಯಾರಿಸುವಿರೋ, ಆ ವಿಷಯದ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳ ಶಿರೋನಾಮೆಗನುಸಾರ ಅನುಕ್ರಮಣಿಕೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು.

ಆ. ಅನುಕ್ರಮಣಿಕೆಗನುಸಾರ ಲೇಖನವನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ, ಆ ಲೇಖನದ ಅಂತಿಮ ಸಂಕಲನವನ್ನು ಮಾಡುವುದು.

ಇ. ಸಾಧಾರಣ ೧೦೦ ಪುಟಗಳ (೫೦೦ ಕೆ.ಬಿಯ) ಒಂದು ಗ್ರಂಥ ತಯಾರಾಗುತ್ತದೆ.  ಆ ಲೇಖನದಿಂದ ಗ್ರಂಥದ ಎಷ್ಟು ಪುಟಗಳಾಗುತ್ತವೆ ? ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡುವುದು ಮತ್ತು  ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಅಂದಾಜು ನೋಡಿ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ೨,೩,…   ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡನೆ ಮಾಡುವುದು.

೨ ಆ. ಲೇಖನಗಳಲ್ಲಿನ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಚನ, ಶ್ಲೋಕ ಮುಂತಾದವುಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಅದರ ಮೂಲ ಸಂದರ್ಭ ಬರೆಯುವುದು :  ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯ ಅಲ್ಪ-ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ಞಾನವಿರುವುದು ಆವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ.

೨ ಈ. ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿನ ಗ್ರಂಥ ಮತ್ತು ಕಿರುಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಗಣಕಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು, ಹಾಗೆಯೇ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿಸಲು ಕೋಷ್ಟಕಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸುವುದು : ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಗಣಕಯಂತ್ರದ ಇನ್-ಡಿಸೈನ್ ಮಾಹಿತಿಯ ಜ್ಞಾನವಿರಬೇಕು.

೨ ಉ. ಮರಾಠಿ, ಹಿಂದಿ, ಕನ್ನಡ ಅಥವಾ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿನ ಗ್ರಂಥಗಳ ಇತರ ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡುವುದು : ಮರಾಠಿ, ಹಿಂದಿ, ಕನ್ನಡ ಅಥವಾ ಆಂಗ್ಲ ಈ ಭಾಷೆಯ ಗ್ರಂಥಗಳು ಉಪಲಬ್ಧವಿವೆ. ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ತಾವು ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡಲು ಇಚ್ಛಿಸುವಿರಿರೋ, ಆ ಭಾಷೆಯ ವ್ಯಾಕರಣದ ಸೂಕ್ತ ಜ್ಞಾನವಿರುವುದು ಆವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹವರೂ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಭಾಷೆಯ ಜ್ಞಾನವಿದ್ದು, ವ್ಯಾಕರಣದ ವಿಶೇಷ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಗಣಕಯಂತ್ರದ ಜ್ಞಾನ (ಮರಾಠಿಯಲ್ಲಿರುವ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡುವ ಸೇವೆಗಾಗಿ  MsWord  ಮತ್ತು PDF ಇವುಗಳ ಜ್ಞಾನವಿರಬೇಕು)

೩. ಗ್ರಂಥಗಳ ರಚನೆಯ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿರಿ !

ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸನಾತನದ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದು ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಮಾಡಬಹುದು. ಗ್ರಂಥಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಆಸಕ್ತರಾಗಿರುವವರು ಸನಾತನದ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ೨-೩ ವಾರಗಳ ವರೆಗೆ ಇದ್ದು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಬಹುದು. ಮುಂದೆ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದು ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು.

ಈ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಇಚ್ಛಿಸುವವರು ಜಿಲ್ಲಾಸೇವಕರ ಮೂಲಕ ಮುಂದಿನ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತುಂಬಿ, ಸೌ. ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಸಾವಂತ ಇವರ ಹೆಸರಿಗೆ [email protected]  ಈ ಗಣಕೀಯ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು.

– (ಪೂ.) ಶ್ರೀ ಸಂದೀಪ ಆಳಶಿ, ಸನಾತನ ಆಶ್ರಮ, ರಾಮನಾಥಿ, ಗೋವಾ (೨೬.೫.೨೦೨೧)


 ಪರಾತ್ಪರ ಗುರು ಡಾ. ಆಠವಲೆಯವರು ಸಂಕಲನ ಮಾಡಿದ ಮನುಷ್ಯ, ಕಲೆ, ಸಮಾಜ, ರಾಷ್ಟ್ರ, ವಿಶ್ವ ಇವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ೨೬ ವಿಷಯಗಳ ಗ್ರಂಥಮಾಲಿಕೆ !

ಮುಕ್ತಾಯ