‘ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ’ ನಿಮಿತ್ತ ಸನಾತನದ ಗ್ರಂಥ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆಗಳನ್ನು ಬಾಗಿನವೆಂದು ನೀಡುವುದು ಇದು ಚಿರಂತನ ಮತ್ತು ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿದ್ದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಜಿಜ್ಞಾಸುಗಳನ್ನು ಪ್ರವೃತ್ತಗೊಳಿಸಿ !

ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ !

೧೫.೧.೨೦೨೩ ರಂದು ಮಕರಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತು ೨೮.೧.೨೦೨೩ ರಥಸಪ್ತಮಿ ಇದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಸುವಾಸಿನಿ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಇತರ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪಾತ್ರೆಗಳು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳು ಅಥವಾ ದೈನಂದಿನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ನಿತ್ಯೋಪಯೋಗಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಬಾಗಿನವೆಂದು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಬಾಗಿನ ಕೊಡುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಅದರ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಈಗಿನಿಂದಲೇ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಸನಾತನ ಗ್ರಂಥಗಳು, ಹಾಗೆಯೇ ಸಾತ್ತ್ವಿಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಬಾಗಿನವೆಂದು ನೀಡುವುದು ಸರ್ವೋತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಧಕರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವಾಚಕರನ್ನು, ಜಿಜ್ಞಾಸುಗಳನ್ನು, ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಉಳಿತಾಯ ಸಂಘಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಸಾತ್ತ್ವಿಕ ಬಾಗಿನದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಸನಾತನದ ಗ್ರಂಥಗಳು, ಕಿರು ಗ್ರಂಥಗಳು, ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬಾಗಿನವೆಂದು ನೀಡುವಂತೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು. ಬಾಗಿನವನ್ನು ನೀಡಲು ಸಮಾಜದಿಂದ ಗ್ರಂಥಗಳು ಅಥವಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಯಿದ್ದರೆ, ಸಾಧಕರು ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ವಿತರಕರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕು.