ವಾರಣಾನಗರದ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ) ಡಾ. (ಶ್ರೀಮತಿ) ಶರದಿನಿ ಕೋರೆ (೭೮ ವರ್ಷ) ಸಂತ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನ

ಡಾ. (ಶ್ರೀಮತಿ) ಶರದಿನಿ ಕೋರೆ