ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕ್ರೈಸ್ತ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವುದು ಅವರ ಮತಾಂತರದ ಮೊದಲ ಮೆಟ್ಟಿಲು !

ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕ್ರೈಸ್ತ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವುದು, ಅವರ ಮತಾಂತರದ ಮೊದಲ ಮೆಟ್ಟಿಲು – ಪೂ. ಸ್ವಾಮೀ ಚಿತ್ತರಂಜನ ಮಹಾರಾಜ, ಶಾಂತಿ ಕಾಲೀ ಆಶ್ರಮ, ತ್ರಿಪುರಾ.