ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಡಾ. ಆಠವಲೆ ಇವರ ತೇಜಸ್ವಿ ವಿಚಾರ

ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಡಾ. ಆಠವಲೆ

ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಕಾನೂನು, ನೀತಿ ಮತ್ತು ಧರ್ಮ ಇವುಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಿ. ಅದರಿಂದ ಅವರು ಅಮಾಯಕರನ್ನು ಪೀಡಿಸುವ ಮತ್ತು ಸುಳ್ಳು ವರದಿ ತಯಾರಿಸುವ ಪಾಪ ಮಾಡಲಾರರು – ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಡಾ. ಆಠವಲೆ