ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮತಾಂಧರು !

ಮತಾಂಧರು ಎಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ, ಅವರು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ನರಮೇಧ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮತಾಂಧರೆ ಇರುತ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ, ಅವರು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಾರೆ !’