ಇದು ಸರಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಏಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ?

ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಪರಭ್ರಹ್ಮ ಡಾ. ಆಠವಲೆ

‘ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಬೇಡಿ’, ಎಂದು ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳುವ ಬದಲು `ಪಟಾಕಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಪಟಾಕಿ ತಯಾರಿಸಬೇಡಿ’, ಹೀಗೆ ಹೇಳುವುದು ಸುಲಭವಾಗಿದೆ, ಇದು ಸರಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಏಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ?’ – ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಡಾ. ಆಠವಲೆ