ಅಸ್ಸಾಂ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ೭೦೦ ಮದರಸಾಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ್ದೇವೆ ! – ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಿಮಂತ್ ಬಿಸ್ವ ಸರಮಾ

ಹಿಂದೂ ತೇಜವೇ ಎದ್ದೇಳು !

ಜಾಗೊ !

ಅಸ್ಸಾಂ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ೭೦೦ ಮದರಸಾಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ್ದೇವೆ ! – ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಿಮಂತ್ ಬಿಸ್ವ ಸರಮಾ

ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೀಗೇಕೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ?

 

Jago !

Assamnalli Navu Illiyavarege 700 Madarasagalannu Muchhiddeve ! – Mukhyamantri Himant Biswa Sarama

Idi Deshadalli Higeke Maduvudilla ?