ನಮ್ರ ಅಭಿನಂದನೆ

ಸ್ವದೇಶಿ ಚಳುವಳಿಯ ನೇತಾರ ರಾಜೀವ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಸ್ಮೃತಿದಿನ ೩೦.೧೧.೨೦೧೬ ‘ಭಾರತ ಜಾಗತಿಕ ಮಹಾಧಿಕಾರಿ ಯಾಗಲು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ನರನಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರೇಮ ಜಾಗೃತ ವಾಗುವ ಆವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ.’ – ದಿ. ರಾಜೀವ ದೀಕ್ಷಿತ್‌ರವರ ಜಾಜ್ವಲ್ಯ ವಿಚಾರ

Kannada Weekly | Offline reading | PDF