ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನಗಳು

ಛತ್ರಪತಿ ಸಂಭಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ ಜಯಂತಿ

ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ದ್ವಾದಶಿ (೨೨.೬.೨೦೨೧)

ಈ ನಿಮಿತ್ತ ಇವರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನಗಳು