ಉತ್ಸವ ಮತ್ತು ವ್ರತಗಳ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ತಿಳಿಸುವ ಸನಾತನದ ಗ್ರಂಥ !

ಧಾರ್ಮಿಕ ಉತ್ಸವ ಮತ್ತು ವ್ರತಗಳ ಹಿಂದಿನ ಶಾಸ್ತ್ರ

ಸನಾತನದ ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಓದಿ …

  • ಉತ್ಸವ ಮತ್ತು ವ್ರತ ಇವುಗಳ ಮಹತ್ವವೇನು ?
  • ವ್ರತಧಾರಿಯು ಯಾವ ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸಬೇಕು ?
  • ಚಾತುರ್ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವ್ರತಗಳು ಏಕೆ ?
  • ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಅಪಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ?

ಸಂಪರ್ಕ ಕ್ರಮಾಂಕ : ೯೩೪೨೫೯೯೨೯೯
‘ಆನ್‌ಲೈನ್’ ಖರೀದಿಗಾಗಿ : www.sanatanshop.com