ವ್ಯಾಯಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನುಕ್ರಮ

೧. ‘ಹೊಟ್ಟೆ ಖಾಲಿ ಇದ್ದಾಗ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ತಿಂದ ನಂತರ ಕೂಡಲೇ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಬಾರದು. ತಿಂದ ನಂತರ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದಿದ್ದರೆ ನಡುವೆ ಒಂದೂವರೆಯಿಂದ ೩ ಗಂಟೆಗಳ ಅಂತರವಿರಬೇಕು.

೨. ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕೂಡಲೇ ತಿನ್ನಬಾರದು. ಕನಿಷ್ಟ ಪಕ್ಷ ೧೫ ನಿಮಿಷ ಸಮಯವನ್ನಾದರೂ ಬಿಡಬೇಕು. ವ್ಯಾಯಾಮದ ನಂತರ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ೧೫ ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ಮಾಡಬೇಕು. ‘ವ್ಯಾಯಾಮ, ಸ್ನಾನ ಮತ್ತು ತಿನ್ನುವುದು, ಈ ರೀತಿ ಅನುಕ್ರಮಗಳಿರಬೇಕು.

೩. ವ್ಯಾಯಾಮದ ಮೊದಲು, ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಮಧ್ಯಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಹಾಗೆಯೇ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಆವಶ್ಯಕತೆಗನುಸಾರ ೧-೨ ಗುಟುಕು ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯ ಬಹುದು; ಆದರೆ ಒಂದೇ ಸಲಕ್ಕೆ ಬಹಳ ನೀರು ಕುಡಿಯಬಾರದು.

‘ಕುತ್ತಿಗೆ, ಭುಜ ಇತ್ಯಾದಿ ಅವಯವಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಮಾಡುವ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು ಮತ್ತು ತುಂಬಾ ಶ್ರಮವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅಂತಹ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು, ಅಂದರೆ ‘ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವ್ಯಾಯಾಮ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೇಲಿನ ನಿಯಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ಆವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ವೈದ್ಯ ಮೇಘರಾಜ ಮಾಧವ ಪರಾಡಕರ