ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಮತ್ತು ವಾಚಕರು ಹಾಗೂ ಹಿತಚಿಂತಕರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ

ಗೋವಾದ ರಾಮನಾಥಿಯಲ್ಲಿನ  ಸನಾತನ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಹಾಗೂ ಇತರ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ‘ಸನಾತನ ಪ್ರಭಾತ’ದ ಗೋವಾ-ಸಿಂಧುದುರ್ಗ ಆವೃತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಈ ಮುಂದಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ.

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : ೦೮೩೨-೨೩೧೨೬೬೪, ೦೮೩೨-೨೩೧೨೩೩೪

ಸಂಚಾರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : ೮೧೮೦೯೬೮೬೪೦