ಯುಗಾದಿಯಂದು ಬಿಡಿಸಬೇಕಾದ ಸಾತ್ತ್ವಿಕ ರಂಗೋಲಿ !

ಯುಗಾದಿಯಂದು ಬಿಡಿಸಬೇಕಾದ ಸಾತ್ತ್ವಿಕ ರಂಗೋಲಿ

೧೨ ಚುಕ್ಕೆಗಳು : ೧೨ ಸಾಲುಗಳು

 

೧೧ ಚುಕ್ಕೆಗಳು : ೧೧ ಸಾಲುಗಳು