ಸ್ವದೇಶಿ ಅಸ್ಮಿತೆ ಕಾಪಾಡಿ !

೧. ‘ಸ್ವದೇಶಿ ಎಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಶಿಕ್ಷಣ’

೨. ಸ್ವದೇಶಿ ಎಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ್ಮರಣದ ಸಂಗ್ರಾಮ

೩. ಸ್ವದೇಶಿ ಬಾಂಧವರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಅನಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಸ್ವದೇಶಿ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ.’ – ಭಗಿನಿ ನಿವೇದಿತಾ