ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರಲ್ಲಿ ಮನವಿ !

‘ವೈದಿಕತೆ, ಹಿಂದುತ್ವ, ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿನ ಯಾವುದನ್ನೂ ತ್ಯಜಿಸದೆ ಇಂದಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಸಮನ್ವಯ ಹೇಗೆ ಸಾಧಿಸಬಹುದು, ಎಂಬುದರ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರು  ಮಾರ್ಗ ತೆಗೆಯುವುದು ಆವಶ್ಯಕವಿದೆ. – ಗುರುದೇವ ಡಾ. ಕಾಟೇಸ್ವಾಮೀಜಿ (ಘನಗರ್ಜಿತ, ಜೂನ ೨೦೦೮)