ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನಗಳು

ಬಸವೇಶ್ವರ ಜಯಂತಿ

ವೈಶಾಖ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ದ್ವಿತೀಯಾ ೨೨.೪.೨೦೨೩