ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನಗಳು

ಮಂಗಲಪಾಂಡೆ ಬಲಿದಾನದಿನ (ತಿಥಿಗನುಸಾರ)

ಚೈತ್ರ ಶುಕ್ಲ ಚತುರ್ದಶಿ ೫.೪.೨೦೨೩

ಮಂಗಲ ಪಾಂಡೆ