ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನಗಳು

ಪೂ. ಡಾ. ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಜನ್ಮದಿನ,

ಸಿದ್ದಗಂಗಾಮಠ ೧.೪.೨೦೨೩