ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನಗಳು

೩೦ ಜನವರಿ – ಮಧ್ವ ನವಮಿ (ಮಾಘ ಶುಕ್ಲ ನವಮಿ)

ಮಧ್ವ ನವಮಿ ಇದು ಆಚಾರ್ಯರು ಅವತಾರ ಮುಗಿಸಿ ಪರಂಧಾಮಾಕ್ಕೆ ಬದರಿಗೆ ತೆರಳಿದ ದಿನ.

ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನಗಳು